نسخه آزمایشی
۲۱ بازدید

                     کاردانی                                                                                   کارشناسی

فناوری اطلاعات/اینترنت و شبکه های گسترده                               فناوری اطلاعات/اینترنت و شبکه های گسترده

باغبانی/گیاهان دارویی و معطر                                                           باغبانی/گیاهان دارویی و معطر

تربیت مربی پیش دبستانی                                                                تربیت مربی پیش دبستانی

مددکاری اجتماعی/مراکز اورژانس اجتماعی                                    مددکاری اجتماعی/مراکز اورژانس اجتماعی

صنایع دستی-فرش دستباف

روابط عمومی

تجهیزات پزشکی-تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

بالا