نسخه آزمایشی
۱۲۱۵ بازدید

آدرس: اردبیل، کارشناسان، میدان شفاء، مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاددانشگاهی اردبیل

تلفن مرکز و دورنگار: ۱۳-۳۳۷۴۹۵۱۱- ۰۴۵

 

سمت نام و نام خانوادگی شماره داخلی
ریاست مرکز آقای امید علاف اکبری 04533749511
مسئول فرهنگی مرکز خانم مریم خروشی 04533749512
حراست مرکز آقای فردین محمودی 105داخلی -04533749503
کارشناس امور مالی آقای محمدرضا شعاع اردبیل 04533749512
مدیر آموزش و پژوهش آقای سلیم پناهی 04533749512
کارشناس آموزش آقای رحیم علیزاده 04533749513
بالا